Rektor

prof. AP dr hab. Maciej Rudnicki

Kontakt: kancelaria@ap.edu.pl

EDUKACJA / DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Absolwent prawniczych studiów magisterskich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z bankowości na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (aktualnie Uniwersytet Ekonomiczny).

Absolwent zagranicznych staży zawodowych w zakresie prawa, finansów i bankowości: (program Komisji Europejskiej EUVP): Belgia (Komisja Europejska), Luksemburg (Europejski Bank Inwestycyjny), Portugalia (Bank Centralny) / (program Rządu Japonii JICA): Japonia (Bank Centralny oraz banki prywatne) / (program stypendialny Rządu Izraela): Izrael (Bank Centralny oraz banki prywatne).

W l.1997-2019 pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, tamże w r.1997 obroniona rozprawa doktorska pt. Polityka regionalna Unii Europejskiej oraz w r.2006 uzyskany stopień doktora habilitowanego nauk prawnych na podstawie dorobku naukowo-dydaktycznego i rozprawy habilitacyjnej pt. Prawnofinansowe aspekty zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego związanych z ochroną środowiska.

W l.1997-2008 zatrudniony w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale Prawa na stanowisku adiunkta z funkcją organizatora Katedry Prawa Unii Europejskiej, a następnie w l.2008-2019 na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Administracji z funkcją Kierownika Katedry Prawa Zarządzania Środowiskiem.

Od r.2002 związany z Akademią Polonijną w Częstochowie, najpierw jako wykładowca, a od r.2019 profesor Akademii Polonijnej afiliowany na Wydziale Interdyscyplinarnym, od r.2020 prorektor do spraw rozwoju, a od r.2023 rektor tej Uczelni. W roku 2004 współtworzył także
Fundację Instytut Edukacji i Rozwoju w Częstochowie i nieprzerwanie od 2004 jest członkiem Honorowej Rady Patronów tej Fundacji. Fundacja pełni funkcję założyciela Akademii Polonijnej.

Autor, współautor oraz redaktor naukowy ponad 150 publikacji (monografie, słowniki, rozdziały w monografiach, artykuły naukowe i popularno-naukowe) z zakresu problematyki prawa finansowego, administracyjnego, gospodarczego, UE.

Prowadzone badania naukowe z zakresu finansowo-prawnych aspektów prawa polskiego, UE oraz międzynarodowego w dziedzinie procesu inwestycyjnego, związanych z inwestycjami infrastrukturalnymi o strategicznym znaczeniu dla państwa.

Wypromowane liczne grono magistrów oraz doktorów z zakresu prawa publicznego, administracyjnego oraz finansowego, a także udział jako recenzent w przewodach doktorskich i habilitacyjnych.

W l.2006-2023 powoływany do składu różnych publicznych, rządowych i naukowych zespołów, komitetów i rad.

DZIAŁANOŚĆ ZAWODOWA i POLITYCZNA

W l.1994-1995 sekretarz miasta Gorzowa Wielkopolskiego, popierany przez Komitet Obywatelski.

W l.1997-2001 poseł na Sejm III kadencji, startujący w wyborach jako kandydat organizacji społecznych i ruchów katolickich w ramach Akcji Wyborczej Solidarność.

W l.2000-2001 w Rządzie Prof. Jerzego Buzka: wiceminister, sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska, odpowiedzialny m.in. za sprawy finansowe i budżetowe oraz za współpracę międzynarodową z agendami ONZ,  z OECD, Unią Europejską, Bankiem Światowym, Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju oraz Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.

Od r.2001 aktywny w zawodzie radcy prawnego, specjalizuje się m.in. w zagadnieniach finansowo-prawnych.

W l.2001-2023 członek rad nadzorczych oraz doradca prawny w podmiotach gospodarczych z różnych branż i dziedzin gospodarki, a także w instytucjach publicznych.

DZIAŁANOŚĆ W OPOZYCJI DEMOKRATYCZNEJ

W latach 80-tych aktywny działacz opozycyjnych, młodzieżowych organizacji antykomunistycznych: Ruchu Młodzieży Niezależnej oraz Ruchu Wolność i Pokój, redaktor pism tzw. drugiego obiegu („Sokół”, „Szaniec”), organizator druku i kolportażu niezależnej prasy, organizator i uczestnik różnych form młodzieżowego ruchu oporu przeciwko reżimowi PRL.

Posiada status działacza opozycji antykomunistycznej, nadany decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

ODZNACZENIA

Krzyż Oficerski Medalu za Zasługi dla Innowacyjności – przyznany decyzją Międzynarodowej Wysokiej Komisji do Spraw Innowacyjności działającej przy Belgijskiej Izbie Innowacyjności

Srebrna Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej” – przyznana decyzją Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu

Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” – przyznana decyzją Ministra Środowiska,

Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości” – przyznana decyzją Ministra Sprawiedliwości

Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” – przyznana decyzją Sejmiku Województwa Lubuskiego

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę  –  nadany przez Prezydenta RP

Krzyż Wolności i Solidarności – nadany przez Prezydenta RP

Medal Stulecia Odzyskania Niepodległości – nadany przez Prezydenta RP

POZOSTAŁE INFORMACJE

Znajomość języków obcych (różny poziom): angielski, francuski, rosyjski.

Hobby: gra na fortepianie, sztuka filmowa, sporty motorowe i motorowodne, wschodnie sztuki walki, geopolityka i geoekonomia.

Rektor kieruje Akademią i reprezentuje ją na zewnątrz. W tym zakresie podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Akademii, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez Ustawę lub Statut do kompetencji innych organów Akademii lub kanclerza. W szczególności:

 • reprezentuje Akademię na zewnątrz
 • jest przełożonym wszystkich pracowników i studentów;
 • jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy;
 • podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Akademii, z wyjątkiem decyzji zastrzeżonych wyłącznie dla Założyciela lub innego organu;
 • sprawuje nadzór nad działalnością dydaktyczną i badawczą;
 • sprawuje nadzór nad administracją; jest prawnym przedstawicielem Akademii do zaciągania zobowiązań i podpisywania umów finansowych;
 • dba o przestrzeganie prawa oraz zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Akademii;
 • zatwierdza, po zasięgnięciu opinii Założyciela, roczny plan rzeczowo-finansowy;
 • tworzy i zatwierdza wszystkie regulaminy Akademii, których zatwierdzenie nie jest zastrzeżone dla innych organów Akademii lub Założyciela;
 • do wykonywania określonych zadań może ustanawiać pełnomocników oraz zespoły doradcze;
 • powołuje komisje; powołuje Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Studentów; opracowuje i przedstawia do zatwierdzenia Senatowi regulamin studiów;
 • przedkłada Założycielowi roczne sprawozdanie finansowe;
 • tworzy, przekształca i likwiduje inne niż wydziały jednostki organizacyjne Akademii, po uzyskaniu opinii Założyciela;
 • przedstawia w terminach wskazanych Ustawą sprawozdania i informacje i uchwały właściwych organów Akademii ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego oraz Założycielowi;
 • uchwala regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej jak również zasadami komercjalizacji w wyniku badań naukowych i prac rozwojowych.
 • Rektor może występować z wnioskiem do Założyciela w sprawie zmian w Statucie Akademii;
 • Rektor zawiesza wykonanie uchwał Senatu naruszających przepisy Ustawy lub Statutu i w terminie czternastu dni od jej podjęcia zwołuje posiedzenie Senatu w celu ponownego rozpatrzenia uchwały.
Skip to content