J.M. Ks. Prałat Prof. dr hab. dr h.c. Andrzej Kryński

Rektor

ORCID ID: 0000-0001-9635-023X
Kontakt: kancelaria@ap.edu.pl

Rektor kieruje Akademią i reprezentuje ją na zewnątrz. W tym zakresie podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Akademii, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez Ustawę lub Statut do kompetencji innych organów Akademii lub kanclerza. W szczególności:

 • reprezentuje Akademię na zewnątrz
 • jest przełożonym wszystkich pracowników i studentów;
 • jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy;
 • podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Akademii, z wyjątkiem decyzji zastrzeżonych wyłącznie dla Założyciela lub innego organu;
 • sprawuje nadzór nad działalnością dydaktyczną i badawczą;
 • sprawuje nadzór nad administracją; jest prawnym przedstawicielem Akademii do zaciągania zobowiązań i podpisywania umów finansowych;
 • dba o przestrzeganie prawa oraz zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Akademii;
 • zatwierdza, po zasięgnięciu opinii Założyciela, roczny plan rzeczowo-finansowy;
 • tworzy i zatwierdza wszystkie regulaminy Akademii, których zatwierdzenie nie jest zastrzeżone dla innych organów Akademii lub Założyciela;
 • do wykonywania określonych zadań może ustanawiać pełnomocników oraz zespoły doradcze;
 • powołuje komisje; powołuje Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Studentów; opracowuje i przedstawia do zatwierdzenia Senatowi regulamin studiów;
 • przedkłada Założycielowi roczne sprawozdanie finansowe;
 • tworzy, przekształca i likwiduje inne niż wydziały jednostki organizacyjne Akademii, po uzyskaniu opinii Założyciela;
 • przedstawia w terminach wskazanych Ustawą sprawozdania i informacje i uchwały właściwych organów Akademii ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego oraz Założycielowi;
 • uchwala regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej jak również zasadami komercjalizacji w wyniku badań naukowych i prac rozwojowych.
 • Rektor może występować z wnioskiem do Założyciela w sprawie zmian w Statucie Akademii;
 • Rektor zawiesza wykonanie uchwał Senatu naruszających przepisy Ustawy lub Statutu i w terminie czternastu dni od jej podjęcia zwołuje posiedzenie Senatu w celu ponownego rozpatrzenia uchwały.
Skip to content