Akademia Polonijna w Częstochowie

Uczelnia została założona w 1992 roku jako Wyższa Szkoła Języków Obcych i Ekonomii i wpisana pod liczbą porządkową 8 do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych prowadzonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zgodnie z art. 29 ust.3 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r – Prawo o Szkolnictwie Wyższym ( Dz. U. z 2012r. poz. 572 i 742). 30 marca 2012 roku Uczelnia uzyskała pozwolenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność na czas nieokreślony.
Akademia posiada strukturę jednowydziałową – Wydział Interdyscyplinarny, w ramach którego funkcjonują: 4 instytuty, 4 szkoły, 5 centrów badawczych, Akademickie Centrum Innowacji Medycznych, Centrum Symulacji Medycznej, 2 laboratoria naukowo-badawcze, laboratorium biotechnologii, Biblioteka Akademicka, Akademickie Biuro Karier.
Uczelnia posiada uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na 8 kierunkach i drugiego stopnia na 4 kierunkach. Akademia oferuje możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych na studiach podyplomowych i w Międzynarodowej Szkole Doktoranckiej.
Studenci mają możliwość zdobywania kwalifikacji pedagogicznych w Centrum Dokształcania i Doskonalenia Nauczycieli prowadzonego przy Akademii Polonijnej od 1999 roku. Każdy ze studentów w trakcie studiów ma możliwość zdobywania certyfikatów językowych od poziomu A1 do poziomu C2 w zakresie znajomości języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego, chińskiego i arabskiego. Uczelnia jest Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym LCCI IQ.
Od 1992 roku w Uczelni funkcjonuje Studium Języka i Kultury Polskiej zarejesrtowane przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych, które prowadzi nauczanie języka polskiego dla obcokrajowców od poziomu A1 do poziomu B2.
Od początku swojego istnienia Akademia Polonijna współpracuje z ponad 2000 uczelni na całym świecie. Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych od 2004 roku w ramach programów finansowanych z Unii Europejskiej uczestniczą w wyjazdach na studia i praktyki (3 do 12 miesięcy) do 150 uczelni partnerskich i instytucji w Europie.
Akademia jest aktywnym członkiem International Association of Universities (IAU), Network of Universities in Free Enterprise (NUIFE) oraz Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Od 1992 roku działa w Akademii wydawnictwo EDUCATOR, które publikuje Zeszyty Naukowe, Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej (PNAP) i książki naukowo – dydaktyczne. Wszyscy wykładowcy Akademii Polonijnej są zarejestrowani w międzynarodowym systemie identyfikacji autorów prac naukowych Open Researcher and Contributor ID (ORCID).
Studenci oprócz zajęć dydaktycznych mogą angażować się w działalność licznych kół naukowych oraz Samorządu Studenckiego. Na Uczelni wyjątkowo atrakcyjnie działa system stypendialny, który sprawia, iż rocznie studentom Akademii Polonijnej wypłacane jest ponad 250 stypendiów.
Od 2001r. Uczelnia prowadzi Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Akademia Polonijna jest Uczelnią bez barier, sprzyjającą osobom niepełnosprawnym.

Dane Teleadresowe:

ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego 4/6
42-200 Częstochowa
tel. +48 (0)34 36 84 200
e-mail: sekreteriat@ap.edu.p
NIP: 5731034105