Polityka antykorupcyjna

W przypadku:

  1. stwierdzenia wystąpienia w  Akademii Polonijnej w Częstochowie zagrożenia korupcyjnego,
  2. bycia świadkiem zachowania o znamionach korupcji w  Akademii Polonijnej w Częstochowie,
  3. otrzymania informacji o wystąpieniu w  Akademii Polonijnej w Częstochowie zagrożenia korupcyjnego lub zachowania o znamionach korupcji:

należy niezwłocznie przekazać informację o tym fakcie na adres e-mail:
sekretariat@ap.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres Rektor, 42-200 Częstochowa, ul. Gen. K. Pułaskiego 4/6.

 

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH PRZECIWDZIAŁANIA KORUPCJI

  1. Prawnokarna konwencja o korupcji z dnia 27 stycznia 1999 r.
  2. Cywilnoprawna konwencja o korupcji z dnia 4 listopada 1999 r.
  3. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.  – Kodeks karny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1950)
  4. Uchwała nr 207 Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020
  5. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie polityki antykorupcyjnej w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  6. Zarządzenie nr 39/2019 Rektora Akademii Polonijnej w Częstochowie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie polityki antykorupcyjnej w Akademii Polonijnej w Częstochowie.

 

PUBLIKACJE CBA DOTYCZĄCE PRZECIWDZIAŁANIA KORUPCJI

  1. https://cba.gov.pl/pl/antykorupc/publikacje/publikacje-w-jezyku-po

 

Skip to content